در صورت پذیرش آثار، از طرف دبیرخانه جشنواره با هنرمندان جهت پیگیری و ارسال اصل آثار تماس گرفته خواهد شد.